onsdag 4 januari 2012

Varför saknar socialdemokraterna en vision?


Största förnyelsearbetet på 20 år ska modernisera S  DN 23.11.2012
Den moderata regering som vi fått stå ut med alldeles för länge har inte den enskilda medborgaren, de under- eller medelprivilegierade, som målgrupp. Inte heller kommande generationer tillhör målgruppen. Dess målgrupper är framför allt företagen och de redan tämligen förmögna borgarna.

Många - dock alltför få - inser att moderaterna/alliansen inte tar tag tillräckligt bra i de stora övergripande frågorna som vi förr eller senare kommer att ställas inför: klimatförändringarna, stigande energipriser, en djup ekonomisk kris samtidigt som jordens befolkning ökar i antal.

Socialdemokraterna har här en chans som de hittills inte tagit. De skulle kunna ta tjuren/medborgarna vid hornen och tydligt förklara att en kursändring är nödvändig. Om det gjordes på rätt sätt, med upplysning om läget parat med hopp, att det går att göra något, finns chansen att de skulle kunna dra till sig många nya väljare.

Det är inte säkert att kursändringen måste bestämmas i detalj. Det vore bättre att beskriva målet, dit vi vill. Hur ser det samhälle ut som om 20 år är både socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart? Ett samhälle som vi med förtröstan kan lämna över till våra barnbarn?

Vi vet en hel del om detta: Klyftorna är små. I stort sett alla har en levnadsnivå där basala behov är tillgodosedda. Barn och ungdomar omges av vuxna som har tid, har meningsfull sysselsättning och tillägnar sig hela tiden nya kunskaper. Vi tär inte på jordens resurser mer än vad som kan förnyas. För vår egen skull visar vi miljön stor omsorg, och jordens temperatur har stabiliserat sig.

Först när denna framtidsvision är uppmålad kan man börja fundera på vilka steg som leder i rätt riktning. Tankesmedjorna kan få fundera över hur man ska handskas med det ekonomiska systemet, skatter och välfärd, energianvändningen. Då kommer man att upptäcka att ibland får man ta ett steg bakåt för att kunna byta riktning. Man kan också se att det finns många vägar som leder till målet vilket borde göra det lättare att processa fram en kompromiss. När man väl bestämt sig så kan man också motivera vägar och åtgärder utifrån visionen, vilket förhoppningsvis bidrar till ökad acceptans.

Ett bra ramverk när man tänker sig det hållbara samhället är Det Naturliga Stegets fyra hållbarhetsprinciper:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk....
1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).
2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).
3. … undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…
4. … från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).

Att arbeta fram en framtidsvision och sedan titta tillbaka på vägen eller vägarna som ledde dit är en vetenskaplig metod som kallas back-casting, återblick. Det brukar vara få som har något att invända mot de fyra hållbarhetsprinciperna. Man vet att de alla är viktiga. Så där borde även de olika grupperingarna inom (s) kunna enas. Med dessa principer som utgångspunkt blir det ändå lättare att diskutera vägarna till det önskvärda samhället.

Jag kan inte se annat än att det ekonomiska systemet kommer in under alla fyra villkoren. Dagens system driver snarare åt andra hållet. En faktor som tankesmedjorna måste jobba med är alltså hur det ekonomiska systemet ska se ut för att de fyra principerna ska kunna vidmakthållas. Finns något mellan planekonomi och marknadsekonomi? Det finns idag exempel som Omställning Sverige (Transition Sweden), Ekobanken och JAK-banken - är de föredömen som vi bör bygga vidare på?

En liten tankesmedja, Gräsrötter för att återta hjärtat i politiken, har uppstått. Förhoppningsvis kan den bidra till att den socialdemokratiska ledningen, och alla medlemmar i partiet, börjar tänka. Och förstå att det är viktigare att enas om målet än om vägen dit.

LÄS MER
Socialdemokratin måste på nytt gå i takt med tiden Peter Weiderud, DN 22.1.2012
Vi bevittnar nu slutet på partiets hegemoniska makt  DN Debatt 21.1.2012
Att göra en reinfeldtare  Anna Ardin 3.1.2012
Tällberg Forum  Hans Rosling om peak child och bristande CO2-redovisning från regeringen
Så ska (s)lipstenen dras  Bengt Silfverstrand 30.12.2011
När hjärtat är förlorat och högern tar språket  Dalademokraten 27.8.2011
(S)-ledare måste ta debatten om nyliberalismen  Gräsrotskampanjen Att återta hjärtat i politiken 17.12.2011
Socialdemokratins nya mål  Västerbottens folkblad 19.11.2011
Återta socialdemokratin  Västerbottens folkblad 12.12.2011
Det blir bättre  Håkan Juholt om året som gått, SVT Debatt 22.12.2011
Socialdemokratin vind för våg  Bengt Silfverstrand 30.10.2011
Ett viktigt bidrag i idédebatten  Piteå-tidningen 12.12.2011
Tankesmedjans nya serie: Socialdemokratins utmaningar  Arbetarrörelsens tankesmedja
Socialdemokratin - från EP-valet in i framtiden  Rebellas, unga S-kvinnors, framtidsrapport 2009
Hur kontrollera marknaden i framtiden?  Kulturbloggen 16.4.2010
Gräsrötter för att återta hjärtat i politiken 
Det ekonomiska tänkandets historia  Wikipedia

MINA BLOGGAR OM (S)
Politikerna tjänar mammon hellre än väljarna?  17.11.2011
Näringslivet tär på vår välfärd  26.10.2011
Aftonbladet, Lööf och Juholt - en mediaskandal?  16.10.2011


http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar