lördag 29 december 2012

Tvångsvaccinering och vaccinationsregister

Läs också: 
Större nytta med mässlingsvaccination än vad man tidigare trott  Dagens Medicin 8.5.2015
Mässlingen skördar fler liv än Ebola? 18.3.2015
Unga svenskar smittas av mässlingen utomlands  5.3.2015
Ursula Flatters, du har fel om vaccinationer! Doktor Cecilia och Doktor Lina, 18.3.2013
Mässling åter i Sverige? 28.2.2013
Komplementär medicin, mässlingsvaccination och skattefinansiering 7.6.2011

7000 människor i Norra Syrien har insjuknat i mässlingen (normalt är under 15/år). De små barnen är ovaccinerade, ett antal av dem kommer att dö. I pressen skrivs också om kikhosta och vattkoppor.

306 barn i Pakistan dog i mässlingen under 2012, pga. antivaccinationskampanjer. Under 2011 var det bara 84. 

En namninsamling mot tvångsvaccinationer i Sverige har startats av vaccinationsskeptiker. Med hänvisning till kritiken mot Socialstyrelsens förslag om register över svenskarnas levnadsvanor hävdar man att det nya vaccinationsregistret kommer att leda till tvångsvaccineringar.

Järnlungan, föregångaren till respiratorn, skötte andningen "utifrån" för dem som i akutskedet av polioinfektionen var totalförlamade. 
Detta, tillsammans med en diskussion på Facebook med en tillskyndare av uppropet, visar att allmänheten glömt gammal kunskap om infektionssjukdomars allvarlighet. Man har heller inte förstått vilket skydd en vaccinerad befolkning innebär, och vad ovaccinerade tonåringar och vuxna riskerar då de lämnar en sådan omgivning.

Facebook-kontakten hävdar att det inte fanns polio i Grekland innan man började vaccinera. Det är naturligtvis taget helt ur luften. Däremot kanske man inte hade något bra register - vi ska inte glömma att Grekland långt in i modern tid fungerat som ett fattigt uland. I Indien inträffade det sista fallet 13 januari 2011 - efter 15 års aktivt vaccinerande. Nu är det i Kina och delar av Afrika där poliovirus fortfarande är fritt cirkulerande.

När jag växte upp på 40- och 50-talen dog fortfarande barn i barnsjukdomar, t.ex. kikhosta. Både barn och vuxna avled i difteri och stelkramp. Polio var ett fruktat gissel som pga. ökat välstånd nu drabbade äldre barn och vuxna som blev desto sjukare. Överallt såg man drabbade, i skolan, på gatorna, på Eugeniaanstalten. Däremot minskade tuberkulos (tbc) successivt på grund av ökat välstånd och vaccineringar, som ökade motståndskraften, samt skärmbildsundersökningar som medgav tidig upptäckt och isolering av sjuka. Det var huvudsakligen de som arbetade inom sjukvården som riskerade sjukdom.

På 60-talet hade jag som extraknäck att vara respiratorvakt hos en man som blivit totalförlamad från halsen och neråt av polio. På barnkliniken såg jag ett barn som förblev ett paket efter hjärnhinneinflammation med haemophilus influenzae. Jag mötte barn med hjärtfel och dövhet då deras mamma smittats med röda hund under graviditeten. Senare fick jag göra abort på smittade mammor.

När min son fick påssjuka i yngre tonåren var inte den höga febern och hans allmäntillstånd det som oroade mig mest - det var i stället risken att den skulle slå sig på testiklarna och han skulle bli steril.

Det finns en stark anti-vaccinationslobby som ägnar sig åt ovetenskaplig skrämselpropaganda - oklart med vilket syfte. Det mest kända exemplet är förstås dr Wakefield som 1998 fick en artikel publicerad i Lancet där han hävdade samband mellan MPR-vaccination (mässling, påssjuka, röda hund) och autism. Senare befanns det att "studien" var helt påhittad, och att han betalats av advokatorganisationer i USA som ville kunna stämma sjukvården. Senare drogs artikeln tillbaka, och han förlorade sin läkarlegitimation.

I Natural News på själva julafton skriver man om en "ny" studie som ska visa ett samband mellan spädbarnsdödlighet och antalet doser i det allmänna vaccinationsprogrammet. Intressant nog tycks studien blivit publicerad i samma tidning tre gånger (se länkar nedan). Studien sågades redan första gången, i maj 2011. Bland annat påpekade man att de flesta vaccinationsdoserna ges efter spädbarnsperioden och därför inte kan vara ansvariga för spädbarnsdödligheten.

Visst, en sund skepsis är inte fel när det gäller läkemedelsproducenter av olika slag. Vacciner är inte helt biverkningsfria. Man har använt kvicksilver som konserveringsmedel - inte helt lämpligt. Ibland har virus fått växa på ägg, vilket äggallergiker inte tålt. Det gamla kikhostevaccinet kunde ge ganska kraftiga reaktioner men gav ändå inte fullständigt skydd. Det allra värsta exemplet är förstås vaccinet mot fågelinfluensan, där narkolepsi visade sig drabba ett antal barn. Det går inte att helt friskriva läkemedelsföretagen från att ha påverkat politiker att besluta om massvaccinering.

Samhället har förstås önskemål om en frisk befolkning. Dels vill man skona familjerna från dödsfall och oro, men man vill också minska frånvaron från arbetsplatser och skolor. Därför har vi en epidemilagstiftning som har till syfte att begränsa de infektiösa sjukdomarnas spridning. Smittkoppor var en mycket fruktad sjukdom. Därför var smittkoppsvaccination tidigare obligatoriskt förutom för dem som hade läkarintyg, t.ex. pga. eksem. Tbc-vaccinering var nog aldrig obligatorisk, men det var få föräldrar som ifrågasatte den. De visste vad alternativet kunde vara. Vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio välkomnades i allmänhet från befolkningen, eftersom risken att deras barn skulle bli sjuka eller dö minskade.

För att få bort en smitta ur befolkningen behöver inte varenda kotte vaccineras. När vaccinationen nått en viss andel (uppemot 95 %) av befolkningen finns det inget "fäste" för virus längre, det kan inte hoppa från människa till människa.

De som inte vaccinerats kan vara ganska trygga i en sådan befolkning. Risken uppstår om någon ovaccinerad smittförande person från annat land möter en ovaccinerad eller en grupp av ovaccinerade (vilket hände i Järna sommaren 2012), eller om en ovaccinerad reser till ett område där vaccinationstäckningen inte är lika fullständig.

Det problem som föräldrarna till ovaccinerade barn inte tänker på, och som barnet/tonåringen/den vuxna kanske inte är medveten om, är att insjuknandet kan bli så mycket allvarligare och ge så mycket fler komplikationer när man inte längre är ett litet barn. Den ovaccinerade kvinnan kan dessutom smitta sitt foster med röda hund och ge sitt barn svåra medfödda skador.

På senare tid har vi fått vaccin mot bakterier: pneumokocker som kan ge lunginflammation och hemofilus influensae som kan ge en snabbt förlöpande hjärnhinneinflammation. Det ska vi nog vara glada för. Generellt ökar sjukdomsframkallande bakteriers resistens mot antibiotika, och då kan vaccination vara ett skydd mot allvarlig infektion. En mässlingskomplikation med resistenta bakterier kan bli livsfarlig.

Det är inte bara kommersiella anledningar till att vaccin tas fram. Infektionssjukdomar har varit en stor orsak till funktionshinder och död även i västvärlden. Allmänt anses risken för biverkningar av vaccin vara betydligt mindre än risken för komplikationer av själva infektionen. Därför rekommenderas speciellt sårbara barn, med sjukdomar och/eller handikapp, vara noga med att följa vaccinationsprogrammet. Enstaka barn kan dock ha kontraindikationer som gör att de inte ska vaccineras.

Att vi sedan saknar vaccin mot en mängd sjukdomar som är ovanliga i den rika delen av världen är en annan femma. Klimatförändringarna kommer troligen att medföra en större spridning av dessa smittämnen, så kanske nya vacciner tas fram i framtiden.


VARFÖR VACCINATION?

Kikhosta: Ju mindre barnet är, desto svårare kan det drabbas av t.ex. syrebrist och medvetslöshet i samband med attackerna. Kan vara livshotande för spädbarn, som bör sjukhusvårdas under den värsta perioden, med beredskap för respiratorbehandling. Risk för sekundär lunginflammation. Om syskon och andra barn i omgivningen är vaccinerade minskar risken för spädbarnet.

Difteri: I svåra fall kan man kvävas till döds. Komplikationer är hjärtmuskelinflammation, nervförlamningar och njurskador.

Stelkramp: Risken är stor att man kvävs i samband med krampanfallen. Man behöver sövas ner, läggas i respirator och få muskelavslappande medel tills giftet gått ur kroppen.

Polio: Små barn får oftast lindriga och övergående symtom. I ett samhälle med relativt god sanitär standard förskjuts  insjuknandet till högre åldrar  och kan då ge betydligt allvarligare och bestående skador. Vanligast är förlamning av ett eller båda benen. Om andningsmuskulaturen drabbas blir man beroende av respirator för resten av livet. Post-polio-syndrom kommer smygande efter många år och ger ytterligare muskelsvaghet och värk.

Mässling (morbilli): Mässlingsvirus kan ge lunginflammation. Allvarlig hjärninflammation (encefalit) förekommer men är sällsynt. Sekundär bakterieinfektion i bihålor, lungor och öron är vanligt. Utan tillgång till effektiva antibiotika kan det leda till bestående men eller död. Epidemi i Frankrike 2008-2011, minst sex dödsfall under 2011. I Europa 30 000 fall under 2010, samband med minskad vaccinationsfrekvens. Hög dödlighet (1 på 380 insjuknade) rapporteras från USA 1987-2000. I Sverige dels importerade fall som smittat vidare, dels enstaka fall i Järna. Antalet dödsfall globalt sett har sjunkit från 900 000 (1999) till 140 000 (2010), tack vare nationella vaccinationskampanjer.

Påssjuka: Risk för att bukspottkörtel, äggledare eller testiklar (efter puberteten) engageras. Kan medföra sterilitet hos man. Lindrig hjärnhinneinflammation kan åtföljas av ensidig dövhet.

Röda hund (rubella): En mottaglig kvinna, som smittas i tidig graviditet, löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med flera olika missbildningar i skelett, hjärna, ögon, öron mm. 2011 insjuknade fyra vuxna i Sverige. En kvinna var gravid och födde ett barn med svåra fosterskador. Under sommaren 2012 insjuknade över 48 personer i Järna. I en läsarkommentar föreslogs tvångsvaccinering.

Haemophilus influenzae: Kan ge allvarliga snabbt förlöpande infektioner hos barn som avslutat amningen (och inte längre får antikroppar från mamma) upp till cirka 4 års ålder (då de hunnit utveckla egna antikroppar). Hjärnhinneinflammation med risk för död och bestående hjärnskador, struplocksinflammation med risk för död, infektion i leder med bestående ledskador som följd.

Humant papillomvirus (HPV): Kan ge livmoderhalscancer.

Tick-born encephalitis (TBE): 30 procent får långdragna eller bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörning mm och, i ovanliga fall, bestående förlamningar.

Tuberkulos (tbc): För små barn finns risk för akut livshotande hjärnhinneinflammation. Annars drabbas fr.a. lungorna men även de flesta andra organ i kroppen, bl.a. lymfkörtlar, skelett, tarm och hjärnhinnor. Även vid utläkning kan skador i t.ex. lungor och skelett bestå. Behandling med läkemedel (som kan ha en del biverkningar) i minst 6 månader, ibland ett år. Till en början fyra läkemedel, senare nerdragning till två.

Smittkoppor (variola): Dödlighet runt 20 procent, ibland mycket högre. Ger kvarstående koppärr bl.a. i ansiktet. Under 1700-talet dog 60 miljoner européer av sjukdomen, varav 90 procent barn. Möjlig att utrota då viruset endast finns hos människan. 1980 förklarade WHO världen vara fri från smittkoppor. Levande virus lär dock finnas på två laboratorier i USA respektive f.d. Sovjet.

VACCINATIONSKRITIK
Namninsamling för att stoppa tvångsvaccinering i Sverige  December 2012
Vaccin och biverkningar
New study: Infants receiving the most vaccines are the most likely to be hospitalized and die  Natural News 24.12.2012
Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age, based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990–2010  Hum Exp Toxicol,vol. 31 no. 10 1012-1021
Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicolvol. 30 no. 9 1420-1428
Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol

Vaccination dangers can kill you or ruin your life  Mercola.com  12.4.2004
Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children  The Lancet Vol 351 28.2.1998 (senare tillbakadragen)

GRANSKNING AV VACCINATIONSKRITIK
Why vaccinations matters, and why hippies and conspiracy theorists who say otherwise are dangerous The Telegraph 2.1.2013
Läkare måste påtala vikten av vaccinering  Läkartidningen 45/2012
SIDS, vaccinfascism och "vetenskap" - antivaccinationspåhitt nu igen  Tankebrott 27.12.2012
From abrakadabra to zombies  The Skeptic's Dictionary 4.11.2012
Vaccines and infant mortality rates: A false relationship promoted by the anti-vaccine movement  Science-based medicine 9.5.2011
MMR doctor struck from register  BBC News 24.5.2010  
Did Merck bring AIDS to America? No  Wired science 19.7.2009

GRANSKNING AV VACCINATIONER
Vacciner till barn - skyddseffekter och biverkningar  SBU-rapport 191/2009

ÖVRIGT
Ny lag reglerar nationella vaccinationsprogram  SBU 20.12.2012
Socialstyrelsen vill registrera osunda svenskar  DN debatt 20.12.2012
India declared poliofree by WHO
Fakta om smittsamma sjukdomar  SBU
Do vaccines cause autism? CDC finds no link between number of shots and disorder  Huff Post Parents 29.3.2013
Se även www.sv.wikipedia.org 

BLOGGAR
Mässling åter i Sverige?  28.2.2013
Komplementär medicin, mässlingsvaccination och skattefinansiering  7.6.2011
Mina bloggar om hälsa
Mina bloggar om folkhälsa
Waldemar Ingdal
Urkraft - mother warrior
Pulstagning
Skeptikerpodden


http://intressant.se/intressant 

14 kommentarer:

 1. Hej. Vacciner inte helt biverkningsfria? Hur var det nu då med antalet barn som lider av narkolepsi efter att ha tagit Pandemix vaccinet?

  SvaraRadera
 2. Vaccinet togs fram snabbt, man hann inte testa det tillräckligt, på det sätt som skett med andra vacciner, innan man började massvaccineringen. Det är förskräckligt med dessa barn som fick narkolepsi antagligen fler än som räddades. Det tycks ha varit vissa batcher som gav detta - kanske var de förorenade på något sätt. - Denna katastrof växer nu genom att allt fler låter bli att vaccinera sina barn mot andra sjukdomar. Ett ökande antal barn över världen kommer att dö eller bli skadade - mångdubbelt fler än de som fick narkolepsi. 306 barn i Pakistan dog av mässlingen under 2012 - under 2011 var det bara 64.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej.

   Jag valde att avstå från svininfluensavaccinet då det innehöll skavlen och jag själv har tidigare reagerat på vaccin.

   Jag har nu läst din blog och artikel och tycker att du saknar sakliga argument FÖR att använda vaccin. Det är helt inadekvat att skriva HPV virus = Kanske Cancer som du gör, där tappar du trovärdighet för mig.

   Samma sak med stelkramp relaterat till nyfödda, hur stor sannolikhet att man drabbas av stelkramp innan 2 års ålder i Sverige?

   Radera
  2. Skavlen? Felskrivning?

   - HPV-virus kan orsaka/bidra till livmoderhalscancer. Visste du inte det? I princip uppstår inte livmoderhalscancer utan närvarande virus. Den drabbar förhållandevis unga kvinnor; 30-40 år är inte ovanligt.

   - Stelkramp kan man få i sandlådan där katter och hundar rör sig. När man ramlar och får ett skrubbsår. Eller får en sticka. Eller blir lite riven av gosekatten. Problemet är att vi inte har någon bra behandling. När symtomen kommer är det för sent. Stora doser immuniglobulin, intensivvård med nedsövning, stora doser muskelavslappande medel och respirator i några veckor är ju inte vad man vill utsätta en liten unge för. Men kan bli nödvändigt för att överleva stelkramp.

   Stelkramp är lyckligtvis enormt ovanligt i Sverige trots att bakterien är mycket vanlig och de flesta av oss råkar ut för den. Det beror på att nästan alla är vaccinerade.

   - Visst kan man ta risker och låta barnen avstå från vaccinationer. Men då får man kanske räkna med att förlora ett eller annat barn, eller att något barn blir livslångt handikappat. Så var det förr, då fick man föda några extra barn för att ha "i reserv". Idag räknar vi med att alla barn ska växa upp till friska vuxna - det gjorde man inte för 100 år sedan.

   Radera
 3. Hej Ingrid. Här kan du läsa mer om vaccinationer. http://www.facebook.com/groups/380878135272275/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym! Jag kan inte läsa texterna där utan att gå med i gruppen. Och eftersom den inte försöker vara objektiv och vetenskaplig så vill jag inte gå med där.

   Kommentera gärna min text och påpeka faktafel.

   Ingrid

   Radera
  2. Då har jag andra länkar du kan ta del av:
   http://newsvoice.se/2013/04/12/kaos-inom-etablissemanget-i-finland-lakare-angrep-pastadd-nytta-med-vaccin/

   http://newsvoice.se/2013/04/10/dodsfallen-i-massling-nastan-noll-langt-innan-masslingsvaccinet-introducerades/


   Det är ju så att förr i tiden fick vi ju inte den näring vi behövde för att bli motståndskraftiga mot sjukdomar av alla de slag.
   Nu har vi vetskapen, hur vi stärker vårat och våra barns immunsystem genom den dagliga kosten.

   Så varför är du för att man sprutar in t ex natriumglutamat i ett barn? Det är absolut inget som stärker kroppen utan tvärtom har förödande effekt på hjärnan t ex. Jag antar att du vet vad som mer ingår i vaccinerna och har forskat i hur det påverkar kroppens organ.
   Tänkte att det vore intressant för dig att se hur vanliga mammor och medmänniskor resonerar angående vaccinationsfrågor, om jag vore dig så skulle jag gå med och kika, sen kan man ju alltid gå ur en grupp!

   Anonym heter Petra, gick inte att skriva in det bara!

   Radera
  3. http://newsvoice.se/?s=wakefield

   Här angående om Wakefield som läkemedelsindustrin gör allt för att tysta ner.

   Radera
 4. Hej, Petra! Jag hoppas många föräldrar läser min blogg och de länkar jag har lagt dit. Då kan de bilda sig en egen uppfattning. Det vore roligt att höra din åsikt om min text och länkarna!

  Wakefield är ett tragiskt exempel på hur inte bara läkemedelsföretag får forskare att göra fula saker. Denna gång var det en advokatbyrå och en organisation som stödde föräldrar i att stämma vaccinföretag. Hur mycket pengar som var inblandade vet jag inte. Men studien var inte etisk mot barnen, och han förfalskade data. Det resulterade i att Lancet drog tillbaka artikeln och Wakefield blev av med sin läkarlegitimation.

  Du kanske vet att inom medicinen räcker det inte med en studie som visat ett visst resultat. Det finns alldeles för många felkällor - påtryckningar och pengar t.ex. Därför försöker forskare upprepa varandras studier och se om de kommer till samma resultat. När det gäller MPR och autism finns det ingen annan studie som bekräftar Wakefields studie.

  BMJ har haft en artikelserie om Wakefields studie. Läs de artiklarna!
  http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5258
  http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347
  http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7001

  Läkartidningen:
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13698
  http://www.lakartidningen.se/blogs/blog7.php/2011/01/07/kistlocket-oeppnas
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15888

  Hälsningar
  Ingrid

  SvaraRadera
 5. Hej Inger.
  Vore intressant att höra dina egna åsikter angående det jag tog upp innan Wakefield.
  Känns inte så seriöst att länka till Läkartidningen och BMJ då dom är sponsrade av läkemedelsindustrin.
  En svensk/amerikansk dokumentär görs nu om Wakefield så ska bli intressant att se den när den kommer ut. Media kan vinkla till saker och ting och vem äger media?
  Lyssna till ditt eget samvetets röst och använd sunt förnuft. Vi har blivit lärda att vaccinationer är bra sen barnsben och tänker inte och forskar inte själva om det är sant eller ej,,, vi tar allt för givet, då våran skolgång har varit att härma våra lärare och inte fått tänka fritt!
  Vi har sett upp/ser upp till aktoriteter men tänk om dessa har blivit lärda fel?

  Vänligen
  Petra


  SvaraRadera
 6. Här är ett exempel i det levande livet..ingen studie!
  http://tv.greenmedinfo.com/jenny-mccarthy-tells-cnn-people-are-dying-from-vaccinations/

  SvaraRadera
 7. Visst. Om jag ser en eller två vita hund så tar jag för givet att de flesta hundar är vita. Jag kan också titta på 2000 hundar och se hur många som är vita. Vilken metod använder du?

  Det första kallas fallbeskrivning, det andra epidemiologi. Fallbeskrivningar kan absolut vara värdefulla att undersöka vidare, med bl.a. epidemiologi. Men de säger inte hela sanningen.

  Om din bil är trasig - går du hellre till en utbildad bilmekaniker än en som provat på att meka med sin egen moppe? Eller fixar du det helst själv, efter att ha sökt lite på nätet och snackat med kompisar? Om du vill ha din bil besiktigad så att du vet att den är säker - vem går du till då? Gör du det själv kanske? Fixar du din dator själv också?

  Om du själv blir allvarligt sjuk (cancer, lunginflammation, diabetes typ 1) - går du hellre till en självlärd hälsobloggare än till en läkare med 15 år utbildning efter gymnasiet? Eller tar du hand om dig själv, med ditt sunda förnuft?

  Om du vill minska riskerna för att bli sjuk - vem av dem vill du lyssna mest till? Är ditt sunda förnuft bättre än de som läst på?

  Vilka auktoriteter lyssnar du till? De självlärda på nätet? Eller de som har en formell utbildning, till bilmek, dataspecialist, läkare eller något annat?

  Valet är ditt. Du bestämmer själv. Men tänk dig noga för innan du väljer så att det blir riktigt bra!

  SvaraRadera
 8. Jo det är ju det jag gör! Tänker noga gör jag så det behöver du inte oroa dig för, men jag stannar inte med det utan använder min intuition också! :)
  Tycker ditt resonemang är IDIOTISKT!
  Vi har inte alls samma syn så.. I rest my case!


  Petra

  SvaraRadera
 9. Nej, vi har inte samma syn. Jag litar inte lika mycket på min intuition som du. Intuition bygger på erfarenhet och kunskap.

  Fast jag tycker precis som du, att det är väldigt bra att tänka efter ordentligt (oavsett vad det gäller). Då vet man senare, om det inte går som man tänkt sig, att man i alla fall gjorde ett medvetet och väl genomtänkt val.

  Lycka till!

  SvaraRadera