fredag 6 mars 2015

Invandringen ger vinster, inte förluster

Läs också: Framtidens pensionärer vinner på invandringen 18.5.2015

Somliga talar mycket om invandringens kostnader. Det har varit ganska schablonartade beräkningar över försörjningsstöd och liknande. Men en kostnad innebär inte alltid förlust. En kostnad kan vara en investering som ger utdelning i form av vinst i ett annat sammanhang, i en annan tid.

Nu finns det bättre uppgifter som dessutom visar att invandring snarare är en vinst för Sverige än en förlust.

ETC har gjort ett ambitiöst arbete i sin bilaga om invandring Vad varje människa bör känna till. Här finns många fakta, men man redovisar också skillnaden mellan vad befolkningen tror och vad som är fakta för ett antal frågor. Några axplock:

- Det saknas bevis för att ökad invandring begränsar tillväxten, ger högre arbetslöshet, begränsar reallöneökningarna, ger större inkomstklyftor, ger ökade budgetproblem eller ger den offentliga sektorn en sämre ställning. Det är också falskt att skylla skolans problem på invandring

- Det är falskt att påstå att ökad invandring ökar otryggheten, innebär sämre jämställdhet eller ger minskad livstillfredsställelse. I länder med hög andel utlandsfödda är livstillfredsställelsen högre.

- Om OECD-rapporten om invandringens ekonomiska effekter: "Hur man än räknar är det alltså så att studien visar på mycket små överskott eller underskott beroende på vad man anser att en invandrare ska bära för kostnader."

- Sverige blev inte rikare av att 50 000 lämnade landet 2013.

- Den största gruppen invandrare är svenskar. "Sanningen är att om vi inte tog emot flyktingar och inte tog emot gäststudenter och EU-medborgare så skulle Sverige bli ett allt mindre befolkat land. Vi skulle bli färre. Utan invandring krymper Sverige och blir därmed fattigare."

En annan som yttrat sig om invandringens vinster är Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Så här säger han på SvD Brännpunkt om invandringen ur historiskt perspektiv: "Invandringen har gett Sverige en demografisk, kulturell och ekonomisk nettovinst som svårligen kan överskattas."

Vi ska dock inte blunda för invandringens utmaningar. Att invandring i stort är en vinst i stort innebär inte att varje enskild utlandsfödd individ blir en vinst för samhället. Ett reportage i DN visar hur hälften av flyktingarna efter tio år har en inkomst på maximalt 13 000 kr. En tredjedel får försörjningsstöd.

Ett annat reportage ger exempel på hur flyktingar i andra generationen kan utgöra ett viktigt bidrag till Sveriges försörjningsförmåga.

Från Wikipedia hämtar jag siffror från BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Faktorer som ökar risken för att begå brott är manligt kön, ungdom, låg utbildning och låg inkomst. Tar man hänsyn till detta så är överrisken för utrikes födda 2,1 procent jämfört med motsvarande grupp svenskfödda. Detta är naturligtvis inte bra, och borde analyseras bättre. Min tro är att de segregering vi idag har i samhället bidrar till detta. Det finns de som anser att det fria skolvalet i hög grad har bidragit till segregeringen.

Dick Harrison diskuterar också vad som är "svenskhet" idag: "Förr hade alla svenska män en gemensam, låt vara motvillig, erfarenhet, eftersom alla hade gjort militärtjänst. I dag är detta historia. Förr gick alla svenska barn i samma skola och lärde sig samma sak, men sedan kommuner och privata intressenter tog över kan skillnaderna lärosätena emellan bli stora. Förr var alla svenskar medlemmar i Svenska kyrkan, men i dag vimlar det av ateister, katoliker, muslimer och alla möjliga religioner som för ett par sekler sedan hade varit både exotiska och olagliga. Förr åt vi alla samma svenska husmanskost, men i dag kan vi välja mellan kök från hela världen. Ergo: valfriheten har gjort oss friare men söndrade."

Tidigare, under de stora ekonomiska och klassklyftornas tid, var naturligtvis de kulturella klyftorna också stora. Vi bodde glest utspridda över ett avlångt land. Under efterkrigstiden, med förbättrade kommunikationer, migration inom landet, utbyggnad av statliga radio- och TV-kanaler, utbildning för alla, ökande ekonomisk jämställdhet etc. jämnades kulturskillnaderna ut. Idag, med ökande segregation och sociala-ekonomiska klyftor, ska vi kanske ändå snarare tala om kulturell diversifiering eller mångfald.

LÄS
Mina bloggar om rasism 
Vad varje människa bör känna till om invandring, flyktingar och rasisternas lögner  ETC-bilaga 3.3.2015
Invandrarna är en vinst för Sverige  Dick Harrison, SvD Brännpunkt 31.12.2014
En kommentar om invandringsdebatten  Dick Harrison, SvD 4.1.2015
Människor som kommer hit är en resurs  Dick Harrison, SvD 9.1.2015
Tio år senare har varannan mindre än 13 000 i månaden  DN 4.3.2015
Jag vill att mina barn ska ge tillbaka och jobba och bygga landet starkt  DN 4.3.2015
Kriminogena faktorer  Wikipedia, hämtat 6.3.2015
30 års välfärdshistoria  Recension: Den stora omvandlingen - en granskning av välfärdsmarknaden. AllmänMedicin 17.1.2015
Den splittrade generationen  Dick Harrison, Neo 31-2014


http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar