fredag 31 december 2010

Finns alternativ till vindkraften?

Hellre har jag 1 100 vindkraftverk utanför fönstret än ett enda kärnkraftverk eller en enda urangruva.

I DN debatt 29.12.2010 skriver konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell att "det är en rättslig skandal" att inte större hänsyn tas till dem som "strider för sin rätt att behålla värdet av sitt närlandskap".

De skriver också att den pågående utbyggnaden av vindkraften är ett intrång i landskapsbilden som till omfång och påverkan är jämförbar med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Det är antagligen en rimlig jämförelse.

Men vi har ett enormt problem framför oss. Energin, framför allt den fossila men även kärnkraften, kommer att bli dyrare och dyrare. Vi kommer att få mer och mer bekymmer av klimatförändringarna. Vad har vi för alternativ?

I DN Motor 5.2.2011 påpekar professor Kjell Aleklett att vi redan nått oil peak. Efter några år av stagnerande oljeutvinning kan vi bara förvänta oss en minskande produktion, oavsett efterfrågan. Den olja som återstår, från t.ex. havsbotten eller oljesand, kräver alltmer energi för att utvinnas. Så småningom är det helt enkelt inte lönsamt längre.

Samtidigt ökar konkurrensen om energitillgångarna när folkrika länder vill höja sin levnadsstandard. Energin, framför allt den fossila men även kärnkraften, kommer att bli dyrare och dyrare. Det är bara en tidsfråga tills gemene man inte längre har råd att köra sin bil på bensin eller diesel.Vi kommer att få mer och mer bekymmer av klimatförändringarna och vill därför slippa kolkraften.

Det dröjer länge innan annan förnyelsebar energi kan ge oss ett substantiellt tillskott. Råvarorna till bioenergi är begränsade – det råder redan brist på livsmedel. Det saknas ännu bra lösningar för vågkraft och för lagring av solenergi till vintern. Vi har bara fyra orörda älvar med bevarade ekosystem kvar, och det är få som vill bygga ut även dessa älvar.
Återstår vindkraften. Men många är emot vindkraft, av varierande skäl – t.ex. för att vindkraftverk utsätter djur för buller eller att de förändrar landskapet.

Vindkraftverk är förhållandevis miljövänliga att bygga upp. De kräver inte stora ytor och vägar, inte mycket underhåll och förorenar inte miljön nämnvärt. Nyare modeller bullrar mindre. Det finns många folktomma platser, till havs och till lands, där det blåser tillräckligt ofta och mycket för att motivera vindkraftverk. De dagar då otillräcklig vindkraft produceras, på grund av för svag eller för stark vind i hela Sverige, kan energibehovet täckas med vattenkraft eller möjligen den dyrare kärnkraften. När ett vindkraftverk är uttjänt kan det plockas ner och materialet kan återanvändas.

Jämför detta med kärnkraftverk som i Sverige ligger vid vår vackra kust för att kunna använda havsvatten för kylning. De står kvar mycket länge efter det att de tagits ur drift, i väntan på att strålningen ska avta. Stora delar måste sedan slutförvaras på säkert sätt. Barsebäck 2 stängdes 2005 men kommer inte att vara rivet förrän omkring 2027.

Kärnkraft kräver uranbrytning som är extremt miljöförstörande. Enorma områden görs om till giftiga slaggdammar. Hittills har uranbrytning huvudsakligen skett i områden glest befolkade med fattig ”urbefolkning”. Uran finns dock bl.a. på Västgötaslätten (Ranstad), i Skåne och i Jämtland. Om Sverige ska ha kärnkraft är det rimligt att vi också ställer upp med urangruvor. Ett problem är dock att vi inte själva bestämmer vad uranet ska användas till – det sker på EU-nivå. Det kan alltså lika gärna gå till kärnvapen.

Ett annat alternativ är att vi drar ner kraftigt på vår energikonsumtion. Vi får bo flera i varje bostad, arbeta fler i varje lokal. Sänka inomhustemperaturen ett par grader. Tvätta och torka mer sällan. Minska duschandet och förbjuda bad. Stänga av kylar och frysar på vintern. Stänga energiintensiv industri som Volvo, Saab, pappersbruken och järnbruken.
I den mån vi har råd att köpa olja får den gå till läkemedel, plast och kemikalier snarare än till bilarna, som helt enkelt får stå.

Det är knappast ett framkomligt alternativ. Vi lär få genomföra förändringar framöver i vilket fall som helst. Utbyggd vindkraft kan göra att förändringarna inte behöver bli fullt lika drastiska. Att behovet av kärnkraft minskar är ytterligare en vinst.

I mina ögon är vindkraftverk vackra. Mycket vackrare än Globen, KF-huset vid Slussen, kärnkraftverk, radio- och TV-master, strandnära bostäder, hotell med flera stora byggnader som stör landskapsbilden. Men visst, det är min subjektiva uppfattning – dock inte mindre värd än andras subjektiva uppfattningar. Jag tror heller inte att jag är ensam om detta.

I valet mellan dyr fossil energi, kärnkraft, vindkraft och en drastisk minskning av energikonsumtionen så väljer jag vindkraften.

Läs nytt 
Kraftmotståndare i motstånd  DN 8.5.2011 (ej på nätet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar