måndag 14 oktober 2013

Kunskapen ökar om kärnkraftens osäkerhet.

Jag har tidigare gjort sammanfattningar om både kärnkraftshaverier och nästan-händelser. Nu får jag frågor om Ågestareaktorn och upptäcker att vissa länkar inte fungerar. Jag har också missat skandalen i Sydkorea, där defekta komponenter skickats till kärnkraftsbyggen. Nedan hittar ni uppdaterad information också om Fukushima.
När det gäller miljömässiga och medicinska effekter (10 år eller mer) av utsläppen bör vi vara lite försiktiga. Våra kunskaper räcker helt enkelt inte, och det är svårt att göra bra forskning. I Irak är det troligen det utarmade uranets gifteffekt snarare än strålningseffekt som ger skador. Vi vet inte om lågdosstrålning samreagerar med kemikaliecoctailen som vi alla exponeras för. Om epigenetiska skador (skador på ett fosters arvsanlag) är de som spelar störst roll är det kanske barnbarnen vi ska titta på, eftersom en kvinnas ägg bildas när hon är foster.


MINA BLOGGAR

Nästan-händelse i amerikanskt kärnkraftverk  Nebraska 2011 18.6.2011
Minst sex kärnkraftshaverier  Sammanfattningar och länkar 17.4.2011
Leningrad 1975
Mayak 1957
Oklar långtidsdödlighet av Bhopal- och Tjernobylkatastroferna  Om svårigheterna att göra bra epidemiologi 9.5.2011

ANDRA BLOGGAR

Supermiljöbloggen om kärnkraft
Kärnkraftsbloggen


FUKUSHIMA

I Fukushima används ca 400 ton vatten per dygn för att kyla reaktorn. Vattnet, som blir kontaminerat inte bara av radioaktivitet utan också av tungmetaller, samlas in i stora tankar. Dessa klarar dock inte att rymma allt detta vatten som då läcker ut till grundvattnet och havet.

Fukushima läcker - igen  Aftonbladet 9.7.2013
Ny läcka i Fukushima  Supermiljöbloggen 21.8.2013
Fukushimaläckan ingen risk för invånarna  Yle nyheter 20.8.2013
Radioaktivt vatten läcker i Fukushima  SVT 29.8.2013
Fukushimaläcka kostar miljarder  SvD 3.9.2013
Ny radioaktiv läcka i Fukushima  SvD 3.10.2013


SYDKOREA

I Sydkorea har man levererat undermåligt material till kärnkraftverken. Skandalen, där Hyundai Heavy Industries, världens största skeppsbyggare, tagit emot mutor uppdagades 2012. Det känns ju inte så trevligt med hänsyn till att man planerat exportera kärnkraftverk i stor skala.

Sydkorea ska exportera 20 kärnkraftverk  LaRouch-rörelsen EAP 21.1.2010
Sydkorea stänger reaktorer efter komponentskandal  Ny Teknik 8.11.2012
HHI in hot water over bribery scandal, labor dispute  The Korea Herold 11.7.2013
Scandal i South Korea over nuclear revelations  NYtimes.com 3.8.2013
Kärnkraftsindustrin liknas vid en maffia  Supermiljöbloggen 9.8.2013


RINGHALS, FORSMARK och OSKARSHAMN

Svenska kärnkraftsverks säkerhet ifrågasätts  Supermiljöbloggen 28.9.2011
Branden på Ringhals 2: Vad var det som egentligen hände?  Orsaken till branden 2011 var troligen en kvarglömd vattendammsugare med kontakten i. Vattenfall newsroom 8.2.2012
Nya säkerhetsmissar i svenska kärnkraftverk  Supermiljöbloggen 22.3.2012
Kärnkraftsbolaget: Vi har brustit i säkerhetsarbetet  Supermiljöbloggen 9.1.2013
Allvarligt elavbrott i Forsmark igår  Supermiljöbloggen 31.5.2013
OKG kritiseras för bristande ledning  Ny Teknik 23.9.2013
Veteran berättar i om tillbud i Oskarshamn  Nyheterna.net 25.3.2011
Nedslag i svensk kärnkraftshistoria  Strålskyddsmyndigheten 4.9.3013


ÅGESTA

I Ågesta inträffade två allvarliga nästan-händelser:
- I mars 1968 snabbstoppades reaktorn efter indikationer på att bränsleelementen var skadade. Delar av bränsleelementen hade fallit ner till reaktortankens botten och delvis kommit ut i huvudkylkretsarna. Orsaken visade sig vara att kapslingsrören till kärnbränslet skadats av vibrationer.
- Den 1 maj 1969 skadades en backventil pga. förändrat tryck i reaktorn. 500 m3 vatten strömmade ut till turbinanläggningen. Flera säkerhetssystem översvämmas vilket ledde till att flera system inte fungerade. Reaktorn snabbstoppades manuellt.

Dolda kärnkraftverket som gömdes under ett berg  Ny teknik 1.11.2014
Nedslag i svensk kärnkraftshistoria  Strålskyddsmyndigheten 4.9.2013
Kärnkraftverket i förorten  ETC 2.10.2009
Ågestaverkets avveckling - rivning eller museum?  Föreningen Magelungens vänner 27.12.2011
Erfarenheter av den svenska linjen tungt vatten och naturligt uran i Ågesta kraftvärmeverk  SKI rapport 02:54
Världsnyhet om ett nedlagt kärnkraftverk i Ågesta  Huddinge 150 år 24.4.2013
Om Ågesta kärnkraftverk  Historia, bilder. Johan Antus www.antus.org
Ågesta lever på minnena SKB, Lagerbladet Östhammar 3/2012

Flashback 24.5.2006, inlagt av erikgottfrid:
Ursprungligen postat av Anders Informatör SKI
Hej!

Den första maj 1969 inträffade ett haveri i återkylarsystemet i Ågesta. Vid en tryckförändring i systemet orsakad av ett pumpskifte, skadades en backventil, ett 4dm² stort stycke av ventilen slets ur ventilhuset med ett stort läckage som följd. Innan avstängningen vid kyltornet på berget ovanför reaktoranläggningen kunnat genomföras, strömmade cirka 400 m³ kylvatten ut i turbinanläggningen. Det utströmmande vattnet träffade generatorskenorna och stoppade turbinen. Kopplingsskåp för elutrustning som innehöll styrutrustning för säkerhetssystem översköljdes med vatten. Som följd av översvämmningen erhölls jordfel som orsakade att flera säkerhetssystem fick felaktig eller obefogad funktion. Transformatorerna som låg utanför väggarna i turbinanläggningen, men på en lägre nivå än den havererade backventilen, undgick att bli översvämmade.

Reaktorn stoppades manuellt från kontrollrummet sedan olika stängningsfunktioner av ventiler utlösts på grund av översvämmningen. En följd av haveriet var att cirka 500 liter tungt vatten läckte ut genom otäta backventiler.

Haveriet visade att det var svårt att helt förebygga händelser av det inträffade slaget. Konstruktionerna måste dock göras så att följderna av inträffade felfunktioner blir så små som möjligt. Händelsen visade också på brister i konstruktionen och hur olika strukturer, system och komponenter skall placeras i höjdled.

Efter ventilhaveriet i återkylarsystemet tillsatte Delegationen för atomenergifrågor (fd SKI) en utredning om säkerheten i anläggningens elektriska delar. Utredningen, som gjordes av Ångpanneföreningen, pekade på ett antal brister av vilka flertalet åtgärdades senare. Allvarligt var att el och signalkablar hade dragits i gemensamt stråk, brandisoleringen av kablarna var också bristfällig. Denna erfarenhet togs tillvara vid konstruktionen av
lättvattenreaktorerna. Kabelseparering utfördes för säkerhetssystemen. Senare reaktorer till exempel Oskarshamn 3 och Forsmark 3 byggdes från början 4-"subbade" (uppdelade). De äldre subindelades så långt det var möjligt.

De följande åren vid Ågesta-anläggningen, fram till avstängningen 1974 blev ur driftsynpunkt lugna.

Med vänlig hälsning
Anders B******
Dept. of Communication and PR


Flashback 29.4.2004, inlagt av CgiBinLanden:

On 1 May 1969, technicians lost control over the Ågesta nuclear reactor, which is located in a suburb of Stockholm. 

(392.3826) WISE-Stockholm - A series of improbable events led to a near meltdown. The reactor operated from 1964 to 1974. Besides being used for military research, the reactor supplied about 30,000 homes with hot water.

In mid-April 1993, after 24 years of silence, Karl-Erik Sandstedt, then Assistant Director of the Ågesta reactor, explained the incident to DN (the largest newspaper in Sweden). He stated, "It was without a doubt the most serious incident in the history of the Swedish nuclear industry."

The accident occurred when early in the morning a technician made an error in a routine change of a valve. A connection exploded and 500 tons of water ran over the complex. The water fell from a cooling tower 30 meters over the reactor building. On its way down, it knocked out the reactor control system. Short circuits resulted in valves opening and closing at random. Several times throughout the day the emergency core cooling system was a hair away from failure. The public was not notified. Officials determined that evacuation of the area at risk could not take place fast enough.


http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar